Önüm öndürijiler - Hytaý önümleri fabrigi we üpjün edijiler
sahypa_head_bg

Önümler

 • Pnewmatik şok tolkun bejergisi - Göçme HB100

  Pnewmatik şok tolkun bejergisi - Göçme HB100

  HB100 Pnewmatik Shockwave Terapiýa Maşyn, dolandyryş tutawajyny sürmek üçin gysylan howa arkaly öndürilen energiýany ulanýar.Soňra energiýa impula täsir edýän proýekte itergi berer.Düwürtik bilen zondyň arasyndaky çaknyşyk netijesinde döredilen bu basyş tolkuny, agyryny aýyrýan, gan aýlanyşygynyň gowulaşmagyna we dokumalaryň täzelenmegine täsir eder.

  Kliniki taýdan ulanmak üçin professional lukmançylyk enjamlary.

 • Pnewmatik şok tolkun bejergisi - Göçme HMCJ200M

  Pnewmatik şok tolkun bejergisi - Göçme HMCJ200M

  Geçirilen gözlegler kortikosteroid sanjymynyň ösümlik fasiitini bejermegiň umumy usulydygyny ýüze çykardy.Bejergi täsiri üçin neşe sanjymynyň takyklygy möhümdir.Fasiýa gormon dermanlary sanjym, fasiýany döwük, inçe ýa-da kalsifikasiýa edip biler, hatda ýyrtylmagyna sebäp bolup biler.Şeýle-de bolsa, şok tolkunynyň aşagynda işlemek, dermanyň ýaýramagynyň ýagdaýyny takyk synlap we sanjym ugruny hakyky wagtda sazlap biler, bu diňe bir dermanyň dozasyny azaltman, eýsem baglanyşykly kynçylyklary hem ep-esli azaldar.

 • HM12CJ Pnewmatik şokwaw terapiýa enjamy

  HM12CJ Pnewmatik şokwaw terapiýa enjamy

  Ekstrakorporal şok tolkun bejergisi, invaziv däl bejeriş usuly hökmünde soňky ýyllarda dürli ortopediki keselleri we dowamly agyrylary bejermekde ulanylýar.

  Softumşak dokumanyň agyrysyny bejermekde şok tolkunlarynyň mehanizmleri bolup biler:

  1.Mehaniki hereket, kalsifikirlenen we fibrotik dokumanyň ýok edilmegi;

  2.Analgesiýa, inçe afferent süýümlerden we dorsal kök refleks impulslaryndan emele gelýän duýgur nerwleriň ýa-da aksonal refleksleriň ters gyjyndyrylmagy, P maddasyny periferiýa ujunda goýberip biler we agyry stimulýatorynyň artmagyna päsgel bermek üçin agyry reseptorlaryny höweslendirip biler (derwezäni dolandyrmak teoriýasy);

  3. Dokumanyň täzelenmegi, ganyň kämilleşmegini we angiogenezini gowulaşdyrmak, mesenjimal kök öýjüklerini köpeltmek, ösüş faktorlaryny ýokarlandyrmak, metabolizmi güýçlendirmek we ş.m.

 • HM8CJ Pnewmatik şokwaw terapiýa enjamy

  HM8CJ Pnewmatik şokwaw terapiýa enjamy

  Daban agyrysynyň iň köp ýaýran sebäbi ösümlik fasiiti (PF).Köplenç ösümlik fasiýasynyň mikro-şikeslenmegi, aşa köp ýüklenmegi sebäpli degenerasiýa we dowamly çişmä sebäp bolýar.Sportçy ýa-da semiz ýa-da süýji keseli bolan adamlarda has ýygy duş gelýär, tekiz aýakly, irden ýöräniňizde agyry agyr bolýar, agyr ýagdaýlar ýöremäge garşy bolýar.

  Meta-derňew, şok tolkunyň aýak agyrysyny aýyrmaga we uly alternatiw gymmaty bolan täze döreýän bejeriş meýilnamasy hökmünde kabul edilýän hassalaryň aýak işini gowulandyrmaga belli bir derejede täsir edýändigini görkezýär.

 • Fokusirlenen Shockwave terapiýa enjamy - Swave200

  Fokusirlenen Shockwave terapiýa enjamy - Swave200

  SWAVE-200 şok tolkun bejergisi enjamy, adam dokumalaryna aralaşyp, bedeniň näsag bölegine ünsi jemläp we aşa agyr zarba tolkunynyň üsti bilen bedeniň agyryly bölegine täsir edip bilýän mehaniki zarba tolkunlaryny döretmek üçin elektromagnit tolkun täsirini ulanýar. bejerginiň maksadyna ýetmek üçin dokumalaryň bejergisini, täzelenmegini we abatlanylmagyny höweslendirmek.

  Sufficienteterlik mukdarda kollagen öndürmek, zeper ýeten mioskelet we baglanyşyk gurluşlaryny abatlamak üçin zerur şert bolup durýar.

  SWT tehnologiýasy noceptiw metabolitleriň ýok edilmegini çaltlaşdyrýar, kislorodlaşdyrmagy ýokarlandyrýar we zeper ýeten dokumany energiýa çeşmesi bilen üpjün edýär.Gistamin, süýt kislotasy we beýleki gaharlandyryjy serişdeleri aýyrmagy goldaýar.

 • Kliniki şokwaw terapiýa enjamy - SKM02 & SKM04 & SKM05 & SKM06

  Kliniki şokwaw terapiýa enjamy - SKM02 & SKM04 & SKM05 & SKM06

  Kliniki şokwaw terapiýa enjamy gysga wagtyň içinde stressi çaltlaşdyryp, soň bolsa haýal azalýan tolkunyň bir görnüşidir.Agyry bejermek üçin innowasion usul, bejergisi hirurgiki we invaziv däl.Bu çalt, täsirli prosedura köp hroniki agyry ortopediki şertleri bejermek üçin güýçli, ýöne gaty gysga energiýa tolkunlaryny ulanýar.

  Bu gural uzak wagtlap agyrýan bölek üçin niýetlenendir.Kalsiniň çökdürilmegini we dargamagyny çaltlaşdyrmak we gan aýlanyşyny güýçlendirmek bilen, bu gural myşsanyň çuňňur agyrysyny boşadyp biler.

 • Pnewmatik şok tolkun bejergisi - HM8CJ & HMCJ200M & HM12CJ

  Pnewmatik şok tolkun bejergisi - HM8CJ & HMCJ200M & HM12CJ

  Pnewmatik Ballistik Shockwave Massager, gysyjy tarapyndan döredilen impuls ses tolkunlaryny ballistika öwürýär.Massa effect effekti fasia gatlagyna ýetýär, bu fasiýany we myşsalary aýryp bilýär we şeýlelik bilen myşsalaryň dartylmagy sebäpli ýüze çykýan birnäçe meseläni ýeňilleşdirýär.

  Elektromagnit zarba tolkuny bilen deňeşdirilende (KOPRAK OKA), öndürilen energiýa 0,5 ~ 10Bar, döredilen ýygylyk 1 ~ 21HZ, netijeliligi çalt, konfigurasiýasy ýokary we täsiri gowy.

 • Ekstrakorporal şok tolkun terapiýasy - Professional we pnewmatik

  Ekstrakorporal şok tolkun terapiýasy - Professional we pnewmatik

  ESWT Machine, on ýyldan gowrak kliniki tejribe bilen goldanýan dowamly agyry we aşa köp ulanmakdan alnan şikesler üçin ygtybarly we täsirli bejergidir.

  Bejergi meýdanyna pes energiýa zarbasy tolkunyny ulanýar we kawitasiýa täsirini döredýär.Bu kawitasiýa täsiri, täze gan damarlarynyň emele gelmegine, gan aýlanyşygynyň ýokarlanmagyna we bejeriş prosesiniň çaltlaşmagyna sebäp bolup, çişen ýere ownuk zeper ýetirýär.

  Şol bir wagtyň özünde, zarba tolkunynyň täsiri astynda agyry duýgur nerwleri gyjyndyrmak arkaly analjeziýa bolýar.

 • Sowuk lazer bejergisi enjamy - elde göterilýän görnüş

  Sowuk lazer bejergisi enjamy - elde göterilýän görnüş

  Gan aýlanyşyny gowulandyrmak, çişmegi azaltmak, duýgurlygy we agyryny azaltmak, ýaralary bejermek we aýallar we erkekler üçin beden funksiýalaryny sazlamak üçin ulanylýar.

  Hytaý lukmançylygynda akupunktur teoriýasyndan we TCM teoriýasyna esaslanýan pes intensiwlikli lazerleri we TCM teoriýasy esasynda akupunktura stimulyny birleşdirip, birnäçe fiziologiki we biohimiki üýtgeşmeleri döretmek üçin işlenip düzüldi, şeýlelik bilen zyýany bolmazdan öz funksiýalaryna ýeter. biologiki dokumalardan.

 • SKW-06 Şokwaw terapiýa enjamy

  SKW-06 Şokwaw terapiýa enjamy

  Shockwave, gysga wagtyň dowamynda basyşy çalt ýokarlandyrýan we belli bir wagtyň dowamynda haýal azalýan tolkun.Gural dowamly şikes ýetýän ýerler üçin niýetlenendir.Kalsiniň çökdürilmegini we dargamagyny çaltlaşdyrmak we gan aýlanyşyny güýçlendirmek bilen enjam agyryňyzy ýeňledip biler.Sagdyn bedeni dikeldiň.

 • SKW-05 Şokwaw terapiýa enjamy

  SKW-05 Şokwaw terapiýa enjamy

  Shockwave maşynlary dokumanyň dokumasyna gysga, güýçli energiýa tolkunlaryny geçirýär.Bu ownuk ýaralaryň bejergisine kömek eder we bejeriş işine kömek eder.

  Şokwaw bejergisi çalt bejergini we hereketi ýokarlandyrmak üçin fiziki bejergide, podiatriýada, sport lukmançylygynda, urologiýada we ortopediýada giňden ulanylýar.Ekstrakorporal şok tolkun bejergisi erektil disfunksiýa, ýaranyň haýal bejergisi, sellýulit we newrologiki näsazlyklar ýaly saglyk meselelerini bejermek üçin has köp ulanylýar.

 • SKW-04 Şokwaw terapiýa enjamy

  SKW-04 Şokwaw terapiýa enjamy

  Shockwave, gysga wagtyň dowamynda stresleri çalt ýokarlandyrýan we belli bir wagtyň dowamynda haýal azalýan tolkun.Bu gural hroniki taýdan ýaralanan bölekler üçin niýetlenendir.Kalsiniň çökmegini we dargamagyny çaltlaşdyrmak we gan aýlanyşyny ösdürmek arkaly bu enjam agyryňyzy ýeňilleşdirip biler.

12Indiki>>> Sahypa 1/2